Zarząd Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", "Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 16 marca 2011 r. podjęła uchwałę o odwołaniu ze składu Zarządu PGE Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych pana Marka Trawińskiego z dniem 16 marca 2011 r.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 21 oraz § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).