Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”, „PGE”) informuje, że w dniu 29 sierpnia 2011 r. zawarta została umowa na czas nieokreślony pomiędzy PGE a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (jako Agentem, Agentem ds. Płatności i Depozytariuszem) oraz ING Bankiem Śląskim S.A. (jako Sub-Agentem, Sub-Agentem ds. Płatności oraz Sub-Depozytariuszem), na mocy której został ustanowiony program emisji obligacji („Program”).

Maksymalna kwota zadłużenia z tytułu wyemitowanych obligacji (stanowiąca maksymalną dopuszczalną łączną kwotę nominalną wyemitowanych i niewykupionych obligacji) w ramach Programu nie może przekroczyć kwoty 5 miliardów złotych.

W ramach Programu będą mogły być emitowane obligacje na okaziciela („Obligacje”) w formie zdematerializowanej zgodnie z Ustawą o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku (Dz. U. Nr 83 z 1995 roku, poz. 420 z późniejszymi zmianami) („Ustawa o obligacjach”) z planowanym okresem zapadalności – w zależności od rodzaju Obligacji – dla Obligacji dyskontowych (zerokuponowych) nie dłuższym niż 1 rok, oraz dla Obligacji kuponowych nie krótszym niż 1 rok i nie dłuższym niż 10 lat, zgodnie z warunkami emisji danej serii Obligacji. Emisje Obligacji będą dokonywane zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy o obligacjach i będą miały charakter emisji niepublicznych. Obligacje będą mogły być dematerializowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i notowane w Alternatywnym Systemie Obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A. w ramach Catalyst (rynku obligacji prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz BondSpot S.A.).

Emisje Obligacji w ramach Programu będą dokonywane w złotych polskich, przy czym wartość nominalna jednej Obligacji będzie wynosić 10.000 złotych lub wielokrotność tej kwoty. Warunki cenowe Obligacji – dyskonto dla obligacji zerokuponowych lub oprocentowanie/kupon dla obligacji kuponowych – zostaną ustalone w oparciu o rynkowe stopy procentowe w trakcie procesu oferowania Obligacji. Z tytułu posiadania Obligacji obligatariuszom będą przysługiwały wyłącznie świadczenia o charakterze pieniężnym.

Obligacje emitowane w ramach Programu będą stanowić niepodporządkowane oraz niezabezpieczone zobowiązanie Spółki.

Łączna wartość wszystkich zobowiązań Spółki, zgodnie z ostatnim opublikowanym sprawozdaniem finansowym za I kwartał 2011 roku, wynosi 3.008 mln PLN, z czego zobowiązania długoterminowe wynoszą 498 mln zł, a zobowiązania krótkoterminowe 2.510 mln zł.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).