Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE") powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki, dokonanych na podstawie uchwał nr 25 oraz 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2011 r.

Jednolity tekst Statutu Spółki stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu, a szczegółowe zmiany wprowadzone do Statutu na podstawie uchwał nr 25 oraz 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2011 r. zostały zaprezentowane w załączniku nr 2 do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).