Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że 27 października 2011 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki PGE Serwis sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Zależna”) podjęło uchwały o rozwiązaniu Spółki Zależnej i powołaniu likwidatora Spółki Zależnej. Likwidatorem Spółki Zależnej został p. Jan Stasiak, Prezes Zarządu Spółki Zależnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki Zależnej postanowiło, iż od momentu otwarcia likwidacji Spółka Zależna będzie posługiwała się firmą z dodatkiem „w likwidacji”, wobec czego pełna firma będzie brzmiała: „PGE Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji”.

Spółka Zależna jest jednostką zależną PGE w rozumieniu obowiązujących PGE przepisów o rachunkowości i jest konsolidowana w jego sprawozdaniu finansowym. PGE jest jedynym wspólnikiem Spółki Zależnej, posiada 100 proc. udziałów w Spółce Zależnej i tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 24 oraz § 30 pkt 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).