Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ("PGE") informuje, że w dniu 9 lutego 2012 r. Rada Nadzorcza zatwierdziła przedstawioną przez Zarząd PGE „Strategię Grupy Kapitałowej PGE na lata 2012-2035” („Strategia”). Zgodnie z przyjętym dokumentem, PGE będzie konsekwentnie budować wartość ekonomiczną GK PGE dla akcjonariuszy w ramach nowoczesnego i zdywersyfikowanego paliwowo portfela wytwórczego, koncentracji na Kliencie, podnosząc efektywność i wprowadzając innowacje, mając silną pozycję finansową, a także wykorzystując potencjał oraz szanse rynkowe w kraju i za granicą.

PGE zamierza budować wartość Grupy Kapitałowej PGE poprzez realizację celów strategicznych skupionych wokół czterech obszarów:
1. Klient – wzrost konkurencyjności sprzedaży detalicznej

2. Inwestycje:
a) Rozwój w dotychczasowych obszarach działalności
b) Rozwój na nowych rynkach
c) Rozwój innowacyjności

3. Efektywność operacyjna
a) Maksymalizacja marży ze sprzedaży
b) Zwiększenie wykorzystania aktywów
c) Racjonalizacja kosztów
d) Usprawnienie systemów IT
e) Poprawa efektywności GK PGE jako podmiotu pionowo skonsolidowanego

4. Kapitał ludzki
a) Zapewnienie niezbędnych kompetencji
b) Budowa kultury organizacyjnej opartej na zaangażowaniu i koncentracji na wynikach

W wyniku realizacji Strategii, PGE zakłada osiągnięcie następujących celów finansowych
i operacyjnych Grupy PGE odpowiednio w roku 2020 oraz 2035:
- skonsolidowany zysk EBITDA (nominalnie): ok. 12 mld PLN w roku 2020 oraz ok. 34 mld PLN w roku 2035
- skorygowana marża skonsolidowanego zysku EBITDA (skorygowana o wpływ zmiany modelu handlu na przychody): ok. 29% w roku 2020 oraz powyżej 50% w roku 2035
- wskaźnik zadłużenie netto/skonsolidowany zysk EBITDA: ok. 1,6x w roku 2020 oraz ok. 2,3x w roku 2035
- nakłady inwestycyjne: ok. 330 mld PLN w okresie 2012-2035, w tym średnioroczne nakłady w okresie 2012-2020 ponad 9 mld PLN a w okresie 2021-2035 ponad 16 mld PLN
- moc zainstalowana (obecnie 13,1 GW): ok. 15,8 GW w roku 2020 oraz ok. 21,3 GW w roku 2035, w tym ok. 4,5 GW w elektrowniach atomowych
- struktura paliwowa wytwarzania energii elektrycznej:
Rok 2020: ok. 55% - węgiel brunatny, ok. 18% węgiel kamienny, ok. 15% - gaz, ok. 11% - odnawialne źródła energii,
Rok 2035: ok. 36% - energia jądrowa, ok. 33% - węgiel brunatny, ok. 14% - odnawialne źródła energii, ok. 11% - gaz, ok. 5% - węgiel kamienny,
- emisyjność CO2: ok. 0,86 tony CO2/MWh w roku 2020 oraz ok. 0,27 tony CO2/MWh w roku 2035 (emisyjność CO2 w roku 2010: 1,06 tCO2/MWh)
- udział w krajowym rynku wytwarzania: ok. 44% w roku 2020 oraz ok. 46% w roku 2035 (42% w roku 2010)

Szczegółowe informacje dotyczące Strategii znajdują się w załączonym dokumencie.

Przekazanie do publicznej wiadomości powyższej informacji zostało opóźnione zgodnie z treścią art. 57 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).