Obecny model finansowania działalności PGE uwzględnia wykorzystywanie środków z działalności podstawowej, finansowanie dłużne w postaci kredytów w bankach komercyjnych oraz programów obligacyjnych, kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego, kredytów z instytucji multilateralnych takich jak Europejski Bank Inwestycyjny czy Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, jak również w formie finansowania preferencyjnego. Wewnątrz grupy, w celu efektywnego zarządzania płynnością, wykorzystywany jest system cash-pooling, w którym uczestniczy 27 spółek Grupy.
Do roku 2014 PGE utrzymywała pozycję gotówkową netto, a nakłady inwestycyjne pokrywane były z operacyjnych przepływów pieniężnych. Jednak ambitny program inwestycyjny w wysokości ok. 34 mld PLN, realizowany w latach 2016-2020, wymaga długofalowego planowania i zabezpieczenia finansowania z zewnętrznych źródeł.

Najistotniejsze zewnętrzne źródła finansowania Grupy PGE są następujące:

  • Program obligacji krajowych o wartości 5 mld PLN
  • Program Emisji Euroobligacji Średnioterminowych (EMTN) do kwoty 2 miliardów euro
  • 2 kredyty z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu „Inwestycje polskie” o łącznej wartości 1,5 mld PLN
  • Kredyt konsorcjalny o wartości 5,5 mld PLN, w tym kredyt terminowy o wartości 3,63 mld PLN oraz kredyt odnawialny o wartości 1,87 mld PLN
  • Kredyt o wartości 2 mld PLN od Europejskiego Banku Inwestycyjnego - 1,5 mld PLN przeznaczone zostanie na projekty związane z modernizacją i rozbudową sieci dystrybucyjnych, a 490 mln PLN przeznaczone zostanie na finansowanie i refinansowanie budowy bloków kogeneracyjnych
  • Kredyt o wartości 500 mln PLN od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na wsparcie realizacji długofalowego programu rozwoju i modernizacji sieci dystrybucyjnej
  • Konsorcjalny kredyt odnawialny o wartości 4,1 mld PLN przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności, wydatków inwestycyjnych i kapitałowych oraz refinansowanie zobowiązań finansowych
  • Kredyty w rachunku bieżącym

Politykę finansowania Grupy PGE cechują zróżnicowane terminy zapadalności poszczególnych instrumentów finansowych, co wraz z dywersyfikacją źródeł finansowania sprzyja optymalizacji kosztu finansowania Grupy. Aspiracją Grupy jest prowadzenie odpowiedzialnej polityki finansowej, w tym utrzymywania zadłużenia netto względem zysku EBITDA na poziomie, który pozwoli na utrzymanie ocen wiarygodności kredytowej (ratingów) na poziomie inwestycyjnym.