Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, iż obradujące w dniu 27 czerwca 2012 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("NWZ") dokonało zmian Statutu Spółki.

Szczegółowe zmiany wprowadzone do Statutu uchwałami nr 4 oraz 5 NWZ zostały zaprezentowane w załączniku nr 1 do niniejszego raportu bieżącego. NWZ upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone przez NWZ.

Zmiany Statutu wejdą w życie w dniu ich zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).