Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, iż skonsolidowany raport półroczny PGE za I półrocze 2012 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 29 sierpnia 2012 roku.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.).