Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki przyjęła w dniu 07 sierpnia 2012 r. jednolity tekst Statutu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.

Jednolity tekst Statutu zawiera zmiany dokonane na podstawie uchwał Nr 35 i 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 maja 2012 roku oraz zmiany dokonane na podstawie uchwał Nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2012 roku.

Szczegółowe zmiany wprowadzone do Statutu na podstawie powyższych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały zaprezentowane w załączniku nr 2 do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).