W nawiązaniu do raportu nr 45/2012 z dnia 2 sierpnia br. informującego o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („Prezes URE”) w sprawie korekt rekompensat KDT za rok 2011, Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje o powzięciu informacji, że w dniu 21 września 2012 r. Prezes URE wydał w trybie samokontroli (tj. w trybie art. 479(48) par. 2 Kodeksu postępowania cywilnego) dwie decyzje uwzględniające wnioski odwołań złożonych przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. („PGE GiEK S.A.”) w dniu 16 sierpnia 2012 roku od decyzji Prezesa URE ustalających dla 2011 roku kwoty korekty rocznej kosztów osieroconych dla PGE GiEK S.A. jako następcy prawnego PGE Elektrowni Turów S.A. i PGE Elektrociepłowni Rzeszów S.A. ("GiEK KO 2011"), oraz dla PGE GiEK S.A. jako następcy prawnego PGE Elektrowni Opole S.A. ("ELO KO 2011").

Po zapoznaniu się z ww. odwołaniami GiEK KO 2011 i ELO KO 2011, Prezes URE zmienił w trybie art. 479(48) par. 2 Kodeksu postępowania cywilnego:
1) zmienił decyzję GiEK KO 2011 z kwoty (-) 425.562.302 zł na dochodzoną w odwołaniu kwotę
(-) 84.949.258 zł;
2) zmienił decyzję ELO KO 2011 z kwoty (-) 104.033.182 zł na dochodzoną w odwołaniu kwotę
(+) 1.190.520 zł.

Decyzje te podlegają wykonaniu w ustawowym terminie do dnia 30 września 2012 roku. W wyniku powyższych decyzji, złożone pod datą 16 sierpnia 2012 roku odwołania GiEK KO 2011 i ELO KO 2011 nie trafią do sądu.

Wraz z odwołaniami GiEK KO 2011 i ELO KO 2011, PGE GiEK S.A., jako następca prawny PGE Elektrociepłowni Rzeszów S.A., wniosła również odwołanie od decyzji Prezesa URE dotyczącej korekty rocznej kosztów zużycia odebranego gazu ziemnego i kosztów nieodebranego gazu ziemnego dla roku 2011 („GiEK KG 2011”). Zgodnie z posiadanymi przez PGE informacjami Prezes URE nie znalazł podstaw do zastosowania art. 479(48) par. 2 Kodeksu postępowania cywilnego względem GiEK KG 2011, w związku z czym przekazał odwołanie GiEK KG 2011 do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wartość przedmiotu sporu w sprawie GiEK KG 2011 to ok. 6 mln zł.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 roku Nr 185, poz. 1439, ze zmianami).