Zarząd Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów („SOKiK”) wydał w dniu 18 marca 2013 r. wyrok ("Wyrok"), w którym uwzględnił odwołanie PGE GiEK S.A. o. Elektrociepłownia Rzeszów i zmienił decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ("Prezes URE") z 30 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych należnych PGE GiEK S.A. o. Elektrociepłownia Rzeszów za rok 2009 w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensat KDT).

Wyrok nie jest prawomocny, Prezesowi URE przysługuje apelacja do Sądu Apelacyjnego.

Wartość przedmiotu sporu w sprawie PGE GiEK o. Elektrociepłownia Rzeszów (do której odnosił się dzisiejszy Wyrok) wynosiła ok. 45 mln PLN. Łączna wartość przedmiotu sporu spraw toczących się odnośnie rekompensat KDT za 2009 rok dla wytwórców z Grupy Kapitałowej PGE, stanowiąca różnicę pomiędzy wartością korekty rocznej wyliczoną przez spółki z Grupy Kapitałowej PGE a wartością korekty wyznaczoną w decyzjach przez Prezesa URE, wynosi 672,9 mln PLN.

Wyrok SOKiK z dnia 18 marca 2013 r. jest trzecim wyrokiem dotyczącym korekt rocznych kosztów osieroconych za rok 2009 r. W dniu 4 czerwca SOKiK wydał korzystny dla PGE wyrok dotyczący Zespołu Elektrowni Dolna Odra (raport bieżący PGE nr 26/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r.) a w dniu 19 czerwca 2012 r. SOKiK wydał korzystny dla PGE wyrok dotyczący Elektrociepłowni Gorzów (raport bieżący PGE nr 29/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r.).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 185, poz. 1439, ze zmianami).