Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego wykaz wszystkich informacji określonych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dziennik Ustaw z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439) podanych do publicznej wiadomości w 2012 roku.

Oryginały przekazanych informacji dostępne są siedzibie Spółki przy ul. Mysiej 2 w Warszawie. Przekazane informacje dostępne są również na stronie internetowej Spółki www.gkpge.pl.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, iż niektóre z przekazanych do publicznej wiadomości informacji w 2012 roku mogą nie być aktualne.

Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dziennik Ustaw z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).