Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że w dniu 9 maja 2013 roku Zarząd spółki MEGA sp. z o.o. ("Spółka Zależna") otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Rzeszowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. o uchyleniu układu zawartego na Zgromadzeniu Wierzycieli 11 października 2011 r. Postanowienie uprawomocni się po upływie 7 dni od daty doręczenia. W uzasadnieniu sąd wskazał na brak realnych możliwości wykonania układu i w myśl art. 304 ust. 1 prawa upadłościowego i naprawczego jednocześnie postanowił o otwarciu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku Spółki Zależnej.

Spółka Zależna jest jednostką zależną od PGE w rozumieniu obowiązujących PGE przepisów o rachunkowości i jest konsolidowana w jej sprawozdaniu finansowym. PGE Energia Odnawialna S.A., spółka bezpośrednio zależna od PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A., posiada 75,01% udziałów w Spółce Zależnej. Suma bilansowa Spółki Zależnej na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniosła ok. 16,7 mln zł.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 24 oraz § 30 pkt 6 oraz 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).