Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2013 z dnia 26 lutego 2013 r., informuje iż PGE oraz Energa Hydro Sp. z o.o. (spółka zależna Energa S.A.) podpisały w dniu 21 czerwca 2013 r. przedwstępną umowę warunkową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju („EBOiR”) dotyczącą nabycia od EBOiR 25% udziałów w Iberdrola Renewables Polska Sp. z o.o.

W dniu 26 lutego 2013 r. PGE oraz Energa Hydro Sp. z o.o. zawarły warunkową umowę nabycia 75% udziałów w Iberdrola Renewables Polska Sp. z o.o. od Iberdrola Renovables Energia S.A. („Iberdrola”), jednocześnie informując o intencji nabycia pakietu pozostałych 25% udziałów będących w posiadaniu EBOiR. Zawarcie umowy w dniu 21 czerwca 2013 r. nastąpiło w wyniku wyrażenia przez EBOiR zamiaru zbycia 25% udziałów, przy czym warunki cenowe oraz warunki płatności są identyczne z warunkami zawartymi we wspomnianej wyżej umowie z dnia 26 lutego 2013 r.

PGE uzyskała już wcześniej zgodę Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację zezwalającą PGE na nabycie farm wiatrowych w Polsce należących do Iberdrola Renewables Polska Sp. z o.o. (por. raport bieżący 45/2013 z dnia 4 czerwca 2013 r.).

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zmianami).