Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”) informuje, iż akcjonariusz Skarbu Państwa zgłosił zmodyfikowany projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE zwołanego na dzień 27 czerwca 2012 r. Zmiana dotyczy projektowanego § 18 ust. 2 pkt 12.

Treść projektu uchwały, zgłoszona przez Skarb Państwa w przedmiocie zmiany Statutu PGE, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.

Ponadto, w załączniku nr 2 PGE przekazuje informację dotyczącą zamierzonych zmian Statutu, uwzględniającą dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść proponowanych, a w załączniku nr 3 projekt tekstu jednolitego Statutu PGE uwzględniający proponowane zmiany wskazane w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (por. raport bieżący nr 41/2013 z dnia 24 maja 2013 r.) oraz wszystkie zmiany zgłoszone na wniosek akcjonariuszy.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.).