Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że powziął wiadomość o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ("Prezes URE") dotyczących ustalenia korekty rocznej kosztów osieroconych oraz korekty rocznej kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym ("Rekompensat KDT") za 2012 rok należnych niektórym wytwórcom z Grupy Kapitałowej PGE na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej ("Ustawa KDT").

Zgodnie z decyzjami Prezesa URE wytwórcy z Grupy Kapitałowej PGE otrzymają zwrot do Zarządcy Rozliczeń SA ok. 177 mln zł.

Zgodnie z decyzjami Prezesa URE:
1. wysokość korekty rocznej kosztów osieroconych powstałych w jednostkach wytwórczych: Elektrownia Turów i Elektrociepłownia Rzeszów za 2012 r. oraz Elektrownia Opole za okres od 13.03.2012 r.-31.12.2012 r. wynosi ok.: (+)167 mln PLN. PGE uważa tę kwotę za bezsporną.
2. wysokość korekty rocznej kosztów osieroconych powstałych w jednostce wytwórczej: Elektrownia Opole za okres od 01.01.2012 - 12.03.2012 r. wynosi ok.: (-)1 mln PLN. PGE uważa tę kwotę za bezsporną.
3. wysokość korekty dotyczącej kosztów zużycia odebranego gazu ziemnego i nieodebranego gazu ziemnego w jednostce wytwórczej: Elektrociepłownia Rzeszów wynosi ok. (+)11 mln PLN. Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. zamierza złożyć odwołanie od decyzji Prezesa URE w tym zakresie

Wymienione decyzje Prezesa URE nie będą miały znaczenia dla raportowanych przychodów i zysku GK PGE.