Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 12 sierpnia 2013 r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., spółka zależna od PGE, zawarła umowę ze spółką Kompania Węglowa S.A. („Kompania Węglowa”) na dostawy węgla kamiennego.

Przedmiotem umowy („Umowa”) jest dostawa węgla kamiennego przez Kompanię Węglową dla elektrowni należących do Grupy PGE w latach 2014-2018. Wartość netto Umowy wynosi ok. 5,6 mld złotych.

Cena węgla na kolejne lata obowiązywania Umowy wyznaczana jest w oparciu o wskaźniki dotyczące średnich cen energii elektrycznej oraz średnich rynkowych cen węgla.

Łączny limit kar umownych nie przekroczy 10 proc. wartości niezrealizowanej dostawy według Umowy. PGE może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego należne kary umowne.

Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej ponieważ jej wartość przekracza 10 proc. kapitałów własnych PGE.