W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2013 z dnia 21 lutego 2013 r., Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”) informuje o wygaśnięciu z dniem 31 grudnia 2013 r. umowy ramowej z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie wspólnego poszukiwania i wydobycia węglowodorów z łupków pomiędzy PGE, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., ENEA S.A., KGHM Polska Miedź S.A. oraz TAURON Polska Energia S.A.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439, z późn. zmianami).