Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, iż Skarb Państwa był jedynym akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu („NWZ”) Spółki, które zostało zwołane na dzień 6 lutego 2014 r. i było kontynuowane po przerwie w dniu 28 lutego 2014 r. (w dniu 6 lutego 2014 r. NWZ uchwałą nr 6 zarządziło przerwę w obradach do dnia 28 lutego 2014 r.).

Akcjonariuszowi temu przysługiwało 1.157.123.335 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 61,89% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz 83,97% głosów podczas obrad walnego zgromadzenia w dniu 6 lutego 2014 r. oraz 83,94% głosów podczas obrad walnego zgromadzenia wznowionych w dniu 28 lutego 2014 r.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439).