Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ("PGE"), informuje, iż w dniu 23 maja 2014 r. agencja Fitch Ratings potwierdziła długoterminowy rating PGE w walucie krajowej i walucie obcej na poziomie BBB+ ze stabilną perspektywą oraz nadała rating niezabezpieczonego zadłużenia w walucie obcej na poziomie BBB+ programowi emisji euroobligacji średnioterminowych do kwoty 2.000.000.000 euro spółki PGE Sweden AB (publ), o którym PGE informowała raportem bieżącym nr 24/2014 z dnia 22 maja 2014 r.

Zgodnie z definicją agencji Fitch, ratingi w kategorii BBB oznaczają, że oczekiwane ryzyko niewywiązania się ze zobowiązań kredytowych jest obecnie niskie. Zdolność do obsługi zobowiązań finansowych uznaje się za odpowiednią, ale niekorzystne warunki biznesowe lub ekonomiczne są w stanie osłabić tę zdolność w większym stopniu niż w przypadku ratingów w wyższej kategorii.

Pełna treść komunikatu (w jęz. angielskim) wydanego przez Fitch Ratings dostępna jest na stronie internetowej PGE.

Podstawa prawna: §32 w związku z §5 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).