Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ("PGE"), informuje, iż w dniu 5 czerwca 2014 r. agencja Moody’s Investors Service Inc. („Moody’s) nadała rating na poziomie Baa1 emisji euroobligacji w kwocie 500.000.000 euro spółki PGE Sweden AB (publ) z terminem zapadalności 9 czerwca 2019 roku i kuponem 1,625%. Euroobligacje emitowane są w ramach programu, o którym PGE informowała raportem bieżącym nr 24/2014 z dnia 22 maja 2014 r.

Ratingi na poziomie Baa są ratingami na poziomie inwestycyjnym, zaliczanymi do tzw. klasy medium –grade, która charakteryzuje się umiarkowanym ryzkiem kredytowym.

Podstawa prawna: §32 w związku z §5 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).