Zarząd Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał w dniu 7 lipca 2014 r. wyrok ("Wyrok"), którym oddalił apelację Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ("Prezes URE") od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (“SOKiK") z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych należnych PGE GiEK S.A. za rok 2010 (w tym za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2010 r. dla PGE GiEK S.A. jako następcy prawnego PGE Elektrownia Turów S.A., PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., PGE Elektrociepłownia Rzeszów S.A. i PGE Elektrociepłownia Lublin-Wrotków Sp. z o.o.) w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensat KDT). Wyrok jest prawomocny, niemniej Prezesowi URE przysługuje od niego skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Wartość przedmiotu sporu, stanowiąca różnicę pomiędzy wartością korekty rocznej wyliczoną przez spółkę z Grupy Kapitałowej PGE a wartością korekty wyznaczoną w decyzji przez Prezesa URE w sprawie PGE GiEK S.A. (do której odnosił się Wyrok) wynosiła ok. 393,5 mln PLN.

Zarząd PGE przewiduje, że ujęcie Wyroku w wynikach finansowych GK PGE w I półroczu 2014 r. obniży zysk operacyjny segmentu Energetyka Konwencjonalna o ok. 114 mln zł.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 185, poz. 1439, ze zmianami).