Zarząd Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ("SOKiK") wydał w dniu 14 sierpnia 2014 r. wyrok, w którym częściowo uwzględnił odwołanie PGE GiEK S.A. i zmienił decyzję Prezesa URE z lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych należnych PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole za rok 2010.

Wartość przedmiotu sporu, stanowiąca różnicę pomiędzy wartością korekty rocznej wyliczoną przez spółkę z Grupy Kapitałowej PGE a wartością korekty wyznaczoną w decyzji przez Prezesa URE w sprawie PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole wynosiła ok. 141,6 mln PLN. Wyrokiem SOKiK decyzja Prezesa URE została zmieniona w sposób następujący: wysokość korekty rocznej kosztów osieroconych należnych PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole za rok 2010 została ustalona na łączną kwotę wraz z odsetkami w wysokości ok. (-) 49,6 mln PLN.

Powyższy wyrok z 14 sierpnia 2014 r. nie jest prawomocny i nie wpłynie na wysokość raportowanych przychodów i zysku PGE w I półroczu 2014 r.

PGE przysługuje apelacja do Sądu Apelacyjnego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).