Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne skonsolidowane wyniki finansowe 2014 roku.

Według wstępnych szacunków skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) w 2014 roku wyniesie ok. 8,1 mld złotych, natomiast zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniesie ok. 3,6 mld złotych.

Powyższy szacunek uwzględnia istotne niegotówkowe zdarzenia jednorazowe, które wystąpiły w 2014 roku:
- Przychody z tytułu przedterminowego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensat KDT) w wysokości ok. 1.539 mln złotych, odpowiednio zwiększające raportowany zysk EBITDA,
- Rozwiązanie rezerw w wyniku korzystnych wyroków Sądu Apelacyjnego odnośnie sporów dotyczących rekompensat KDT w wysokości ok. 246 mln złotych, odpowiednio zwiększające raportowany zysk EBITDA,
- Rozwiązanie rezerwy na przyznane nieodpłatnie uprawnienia do emisji CO2 za rok 2013 w wysokości ok. 751 mln złotych, odpowiednio zwiększające raportowany zysk EBITDA,
- Utworzenie rezerw na koszty związane z realizacją Programów Dobrowolnych Odejść w wysokości ok. 404 mln złotych, odpowiednio zmniejszających raportowany zysk EBITDA,
- Odpis aktualizujący uwzględniający szacowaną utratę wartości instrumentów finansowych w wysokości ok. 386 mln złotych, odpowiednio zmniejszający raportowany zysk netto.

Istotny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe PGE ma również zmiana polityki rachunkowości w zakresie tworzenia rezerwy rekultywacyjnej dla kopalni odkrywkowych, polegająca na aktywowaniu kosztów przyszłej rekultywacji wyrobiska powstałego na skutek wydobycia nadkładu.

Zastrzeżenie: skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE jest nadal przedmiotem audytu przez biegłego rewidenta. Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok nastąpi 17 lutego 2015 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 185, poz. 1439, ze zmianami).