Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 20 maja 2015 r. podjął decyzję o proponowanym podziale zysku netto za rok obrotowy 2014, proponowanym dniu dywidendy i proponowanym terminie wypłaty dywidendy oraz postanowił wystąpić do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o zatwierdzenie powyższych propozycji.

Zarząd Spółki postanowił zaproponować podział zysku netto za rok obrotowy 2014 zgodnie z przyjętą polityką dywidendy i przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy 0,78 zł na jedną akcję tj. kwotę 1.458.413.446,62 zł.

Proponowany dzień dywidendy to 24 września 2015 r., natomiast proponowany dzień wypłaty dywidendy to 15 października 2015 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dziennik Ustaw z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).