Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE") informuje, że w dniu 22 marca 2016 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja p. Pawła Śliwy, członka Rady Nadzorczej PGE.

Zarząd PGE informuje również, że w dniu 22 marca 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o:
- powołaniu p. Henryka Baranowskiego w skład Zarządu IX kadencji od dnia 31 marca 2016 r. i powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu;
- powołaniu p. Marty Gajęckiej w skład Zarządu IX kadencji od dnia 31 marca 2016 r. i powierzeniu jej funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju Rynku i Relacji Międzynarodowych;
- powołaniu p. Bolesława Jankowskiego w skład Zarządu IX kadencji od dnia 31 marca 2016 r. i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu;
- powołaniu p. Pawła Śliwy w skład Zarządu IX kadencji od dnia 31 marca 2016 r. i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Innowacji.

Pozostałe Informacje o powołanych Członkach Zarządu PGE, wymagane zgodnie z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133), Spółka przekaże odrębnym raportem bieżącym w terminie późniejszym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 oraz § 27 oraz 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).