Zarząd spółki PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. informuje, że w dniu 1 kwietnia 2016 r. podjął decyzję o odwołaniu prokury łącznej udzielonej pani Magdalenie Bartoś, pani Agnieszce Szczukiewicz oraz panu Mariuszowi Skowronkowi.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).