Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") w dniu 28 czerwca 2016 r. podjęło uchwałę o podziale zysku netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 1.767.999.316,86 w następujący sposób:
- kwotę 467.440.207,25 złotych przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,25 złotych na jedną akcję Spółki,
- pozostałą kwotę, to jest 1.300.559.109,61 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego dywidendą objętych jest 1.869.760.829 akcji Spółki.

ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 23 września 2016 r., a termin wypłaty dywidendy na 14 października 2016 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.).