Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 29 lipca 2016 r. do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Skarbu Państwa o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Akcjonariusz wnioskuje o umieszczenie w porządku obrad między innymi punktów dotyczących podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji serii A, B, C i D, podjęcia uchwały w sprawie stosownej zmiany Statutu oraz podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki.

Zgodnie z propozycją akcjonariusza zawartą w projekcie uchwały, kapitał zakładowy Spółki ma wzrosnąć z 18.697.608.290 zł do 24.306.890.777 zł tj. o 5.609.282.487 zł, z kapitału zapasowego, a wartość nominalna jednej akcji Spółki ma wzrosnąć z 10 zł do 13 zł.

Spółka dokona zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie spółek handlowych, o czym poinformuje odrębnym raportem bieżącym.