Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) informuje o dokonaniu korekty skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. („Skonsolidowane sprawozdanie finansowe”), stanowiącego część skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2016 r. W konsekwencji korekty w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, została także dokonana analogiczna korekta w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2016 r. („Sprawozdanie Zarządu”).

Korekta polega na poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej w rozdziale 3.2 Analiza utraty wartości majątku wytwórczego segmentu Energetyka Odnawialna w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Zmiany dokonane w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym oraz Sprawozdaniu Zarządu przedstawione zostały w załączniku do niniejszego raportu bieżącego. Skorygowany raport półroczny zostanie przekazany przez Spółkę do publicznej wiadomości w oddzielnym raporcie.

Zarząd Spółki informuje, że dokonane korekty nie mają wpływu na skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych oraz skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za I półrocze 2016 r .

Podstawa prawna: § 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).