Zarząd Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, że do Spółki wpłynęły interpretacje podatkowe wydane przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie działającego w imieniu Ministra Finansów w odpowiedzi na pytania Spółki odnośnie należytego zastosowania przepisów podatkowych w przypadku przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie zryczałtowanego podatku dochodowego związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków własnych spółki (kapitału zapasowego).

Pytania odnośnie należytego rozumienia przepisów podatkowych zostały zadane w związku z projektami uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), zwołane na dzień 5 września 2016 r., zgłoszonymi przez akcjonariusza Skarb Państwa, które dotyczyły podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ze środków własnych Spółki oraz przeznaczenia kapitału zapasowego na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego należnego od akcjonariuszy (o zdarzeniach tych Spółka informowała w raportach bieżących 42-44/2016).

Analiza otrzymanych interpretacji podatkowych prowadzi do wniosku, iż kwota podatku którą Spółka winna odprowadzić do Urzędu Skarbowego w związku z podniesieniem kapitału zakładowego wynosi 109.646.468 zł.

Wyliczenie należnego podatku oparte jest o kwotę podwyższenia kapitału zakładowego uchwaloną ostatecznie przez NWZ, czyli 467.440.207,25 zł, co odpowiada podwyższeniu wartości nominalnej jednej akcji o 25 groszy (o zdarzeniu tym Spółka informowała w raporcie bieżącym 49/2016).