W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. („Raport”) Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A („Spółka”) informuje, że w dniu 20 stycznia 2017 r., w związku ze ziszczeniem się warunków zawieszających zastrzeżonych w umowie inwestycyjnej zawartej w dniu 18 stycznia 2017 r. („Umowa Inwestycyjna”), Spółka przyjęła złożoną przez zarząd Polimex-Mostostal S.A. („Polimex”) ofertę objęcia w trybie subskrypcji prywatnej 37 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 2 PLN każda emitowanych przez Polimex, po cenie emisyjnej wynoszącej 2 PLN za jedną akcję i za łączną cenę emisyjną 75 000 000 PLN.

Ponadto Spółka informuje, że w wykonaniu umowy zawartej z SPV Operator sp. z o.o. („SPV Operator”), w dniu 20 stycznia 2017 r. w związku ze ziszczeniem się warunków zawieszających zastrzeżonych w Umowie Inwestycyjnej, Spółka nabyła 1 500 001 akcji Polimex od SPV Operator.