Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”, „PGE”), w uzupełnieniu raportu nr 8/2017 z dnia 13 lutego 2017 r., przekazuje w załączeniu informacje o Członkach Zarządu PGE powołanych w skład Zarządu X kadencji.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133, z późn. zm.).