Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, "Spółka") informuje, że w dniu 29 marca 2017 r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. („PGE GiEK”), spółka zależna od PGE, podjęła decyzję dotyczącą dokapitalizowania Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. („PGG”) w kwocie 100 mln zł.

Powyższa decyzja związana jest z planowanym nabyciem przez PGG aktywów Katowickiego Holdingu Węglowego. O finalizacji procesu inwestycyjnego Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.