Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2017 r.

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w I kwartale 2017 r. w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 15,0 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł blisko 9,0 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 10,0 TWh.

Zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w I kwartale 2017 r. wyniósł około 1.873 mln zł,
w tym: EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 917 mln zł,
EBITDA segmentu Dystrybucja: 618 mln zł,
EBITDA segmentu Obrót: 243 mln zł,
EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 91 mln zł.

Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 882 mln zł (czyli 0,47 zł na akcję).
Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 31 marca 2017 r. wyniosło około 5.243 mln zł.

Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE jest nadal w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 r. nastąpi 11 maja 2017 r.