Powrót

Uprawomocnienie się wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych za rok 2009 dla PGE GiEK S.A. o. Elektrownia Turów

  • Numer raportu: 90/2013
  • Data sporządzenia raportu: 19.09.2013
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że powziął informację o uprawomocnieniu się wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych należnych PGE GiEK S.A. o. Elektrownia Turów za rok 2009 w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensat KDT).

Prawomocny wyrok zmienia zaskarżoną decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („Prezes URE”) w ten sposób, że ustala wysokość korekty rocznej kosztów osieroconych dla PGE GiEK S.A. o. Elektrownia Turów dla 2009 roku na kwotę „0” zł. (słownie: zero złotych). Kwota korekty wynikająca z zaskarżonej decyzji Prezesa URE to ok. (-) 223,5 mln zł.

Łączna wartość przedmiotu sporu spraw odnośnie rekompensat KDT za 2009 rok dla wytwórców z Grupy Kapitałowej PGE, stanowiąca różnicę pomiędzy wartością korekty rocznej wyliczoną przez spółki z Grupy Kapitałowej PGE a wartością korekty wyznaczoną w decyzjach przez Prezesa URE, wynosi ok. 672,9 mln złotych. Dotychczas zostały wydane korzystne dla PGE prawomocne wyroki w 3 sprawach na łączną kwotę przedmiotu sporu wynoszącą ok. 308,7 mln zł (w tym kwota sporu wynikająca z uprawomocnienia się opisanego wyżej wyroku).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 185, poz. 1439, ze zmianami).
gkpge_relacjeInwestorskie_site