Powrót

Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej

  • Numer raportu: 9/2016
  • Data sporządzenia raportu: 25.02.2016
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE") informuje, że w dniu 25 lutego 2016 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o odwołaniu delegowania członka Rady Nadzorczej PGE p. Marka Pastuszko do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu - Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 3/2016 z 29 stycznia 2016 r.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że p. Marek Pastuszko złożył następnie rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej PGE, a Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu p. Marka Pastuszko w skład Zarządu PGE IX kadencji i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych.

Pan Marek Pastuszko złożył oświadczenie, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Marek Pastuszko oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Życiorys p. Marka Pastuszko Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 2/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 oraz § 27 i 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).
gkpge_relacjeInwestorskie_site