Powrót

Informacja o wypłacie dywidendy przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

  • Numer raportu: 9/2015
  • Data sporządzenia raportu: 24.06.2015
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") w dniu 24 czerwca 2015 r. podjęło uchwałę o podziale zysku netto za rok obrotowy 2014 w wysokości 5.452.949.990,10 zł w następujący sposób:

- kwotę 1.458.413.446,62 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,78 zł na jedną akcję Spółki;

- kwotę 217.281.458,04 zł przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych powstałych w wyniku zmiany polityki rachunkowości;

- pozostałą kwotę, to jest 3.777.255.085,44 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego dywidendą objętych jest 1.869.760.829 akcji Spółki.

ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 24 września 2015 r., a termin wypłaty dywidendy na 15 października 2015 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site