Powrót

Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Prezesa URE w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych (tzw. rekompensat KDT) za rok 2008 dla PGE GiEK S.A. o. Elektrociepłownia Lublin-Wrotków

  • Numer raportu: 89/2013
  • Data sporządzenia raportu: 18.09.2013
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał w dniu 17 września 2013 r. wyrok ("Wyrok"), którym oddalił apelację Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ("Prezes URE") od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (“SOKiK") z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych należnych PGE GiEK S.A. o. Elektrociepłownia Lublin-Wrotków za rok 2008 w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensat KDT). Sąd Apelacyjny rozpoznawał sprawę ponownie na skutek wyroku Sądu Najwyższego, który uwzględnił skargę kasacyjną PGE GiEK S.A., uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 7 marca 2012 r. (por. raport bieżący nr 9/2012 z dnia 8 marca 2012 r.) i przekazał temu Sądowi sprawę do ponownego rozpoznania (por. raport bieżący nr 35/2013 z dnia 9 maja 2013 r.). Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 17 września 2013 r. jest prawomocny, niemniej Prezesowi URE przysługuje od niego skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Wartość przedmiotu sporu, stanowiąca różnicę pomiędzy wartością korekty rocznej wyliczoną przez spółkę z Grupy Kapitałowej PGE a wartością korekty wyznaczoną w decyzji przez Prezesa URE w sprawie PGE GiEK o. Elektrociepłownia Lublin-Wrotków (do której odnosił się Wyrok) wynosiła ok. 26,7 mln PLN. Łączna wartość przedmiotu sporu spraw dotyczących rekompensat KDT za 2008 rok dla wytwórców z Grupy Kapitałowej PGE wynosi 434,7 mln PLN. Wytwórcy z Grupy PGE znajdują się w analogicznych sporach z Prezesem URE w zakresie korekty kosztów osieroconych za rok 2009 oraz 2010. Sprawy te znajdują się na różnych etapach postępowań sądowych.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 185, poz. 1439, ze zmianami).
gkpge_relacjeInwestorskie_site