Powrót

Połączenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z PGE Electra S.A.

  • Numer raportu: 83/2010
  • Data sporządzenia raportu: 31.12.2010
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka Przejmująca”) informuje, iż w dniu 31 grudnia 2010 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Sąd Rejestrowy") dokonał rejestracji połączenia PGE ze spółką zależną PGE Electra S.A. („Spółka Przejmowana”). Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, art. 515 § 1 KSH oraz art. 516 § 6 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wydawania nowych akcji Spółki Przejmującej w zamian za akcje Spółki Przejmowanej („Połączenie”).

PGE oraz Spółka Przejmowana dokonały Połączenia na podstawie następujących uchwał:
- uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE z dnia 8 grudnia 2010 r.
- uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Electra S.A. z dnia 8 grudnia 2010 r.

PGE jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - największego holdingu energetycznego w Polsce i jednego z największych w Europie Środkowej i Wschodniej pod względem zainstalowanych mocy wytwórczych i wielkości produkcji energii.

Spółka Przejmowana była jednoosobową spółką PGE, odpowiedzialną w ramach Grupy Kapitałowej za hurtowy handel energią elektryczną oraz produktami powiązanymi (m.in. prawa majątkowe, uprawnienia do emisji). PGE posiadała 100% akcji Spółki Przejmowanej dających 100% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu.

Od momentu rejestracji Połączenia, wszystkie kompetencje PGE Electra S.A. przejmuje spółka PGE, która pełni jednocześnie rolę Centrum Korporacyjnego Grupy Kapitałowej PGE.

Podstawa prawna: § 20 w związku z § 5 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site