Powrót

Zawarcie umowy znaczącej na dostawy węgla dla Zadania Inwestycyjnego Opole II

  • Numer raportu: 82/2013
  • Data sporządzenia raportu: 13.08.2013
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 13 sierpnia 2013 r. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., spółka zależna od PGE, zawarła umowę ze spółką Kompania Węglowa S.A. („Kompania Węglowa”) na dostawy węgla kamiennego, w latach 2018 - 2038.

Przedmiotem umowy („Umowa”) jest dostawa węgla kamiennego przez Kompanię Węglową na potrzeby bloków 5 i 6 Elektrowni Opole, w przypadku realizacji Zadania Inwestycyjnego Opole II.

Zawarcie Umowy ma na celu ograniczenie niektórych ryzyk związanych z Zadaniem Inwestycyjnym Opole II.
Szacunkowa wartość netto Umowy wynosi od ok. 16 mld zł do ok. 22 mld zł., w zależności od wolumenu dostawy.

Cena węgla na kolejne lata obowiązywania umowy wyznaczana jest w oparciu o wskaźniki dotyczące średnich cen energii elektrycznej, średnich rynkowych cen węgla oraz średnich kosztów uprawnień do emisji CO2.

Uruchomienie dostaw węgla uzależnione jest od terminu zakończenia Zadania Inwestycyjnego Opole II. Istnieje możliwość odstąpienia od Umowy przez PGE do dnia 30 września 2020 r.

Łączny limit kar umownych nie przekroczy 10 proc. wartości niezrealizowanych dostaw według Umowy. PGE może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego należne kary umowne.

Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej ponieważ jej wartość przekracza 10 proc. kapitałów własnych PGE.
gkpge_relacjeInwestorskie_site