Powrót

Nabycie akcji spółek PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., PGE Obrót S.A. oraz PGE Dystrybucja S.A. od Skarbu Państwa

  • Numer raportu: 81/2010
  • Data sporządzenia raportu: 28.12.2010
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE") informuje, iż w dniu 28 grudnia 2010 r. Spółka zawarła ze Skarbem Państwa umowę, w wyniku której PGE nabyła:
- 69.582.441 akcji spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. (PGE GiEK) z siedzibą w Bełchatowie, stanowiących 10,69% w kapitale zakładowym spółki;
- 686.389 akcji spółki PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, stanowiących 13,87% w kapitale zakładowym spółki;
- 14.299.180 akcji spółki PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, stanowiących 1,47% w kapitale zakładowym spółki.

Łączna wartość transakcji wynosi 3.098.387.214,39 PLN. Transakcja jest kontynuacją procesu konsolidacji i uproszczenia struktury Grupy Kapitałowej PGE. Transakcja dotyczy pakietów mniejszościowych akcji w kluczowych spółkach Grupy PGE, które Skarb Państwa nabył w wyniku realizacji procesu konwersji akcji zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r., Nr 191, poz. 1367).

Po dokonaniu transakcji PGE posiada:
- 592.766.315 akcji spółki PGE GiEK, stanowiących 91,03% w kapitale zakładowym spółki (akcje stanowiące 7,88% kapitału zakładowego spółki są w posiadaniu PGE Obrót S.A. a akcje stanowiące 0,02% kapitału zakładowego spółki są w posiadaniu PGE Energia Odnawialna S.A.);
- 4.914.495 akcji spółki PGE Obrót S.A., stanowiących 99,31% w kapitale zakładowym spółki;
- 97.817.580 akcji spółki PGE Dystrybucja S.A., stanowiących 10,05% w kapitale zakładowym spółki (akcje stanowiące 89,91% kapitału zakładowego spółki są w posiadaniu PGE Obrót S.A.).

Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10 proc. kapitałów własnych PGE.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 3 oraz § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site