Powrót

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za I kwartał 2018 r.

  • Numer raportu: 8/2018
  • Data sporządzenia raportu: 26.04.2018 17:45
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2018 r.

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w I kwartale 2018 r. w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła około 17,7 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 9,2 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 10,5 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 23,5 PJ.

Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w I kwartale 2018 r. wyniósł około 2.214 mln zł, w tym:
EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 1.288 mln zł,
EBITDA segmentu Dystrybucja: 638 mln zł,
EBITDA segmentu Obrót: 189 mln zł,
EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 114 mln zł.

Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 959 mln zł (czyli 0,51 zł na akcję). Nakłady inwestycyjne wyniosły 855 mln zł. Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 31 marca 2018 r. wyniosło około 7.740 mln zł.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej w I kwartale 2018 wyniosła 172,2 PLN/MWh (w ujęciu porównywalnym, bez nabytych aktywów).

Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE jest nadal w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 r. nastąpi 15 maja 2018 r.
gkpge_relacjeInwestorskie_site