Powrót

Zmiany w Zarządzie

  • Numer raportu: 8/2017
  • Data sporządzenia raportu: 13.02.2017 23:10
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza w dniu 13 lutego 2017 r. podjęła uchwały o odwołaniu ze składu Zarządu z dniem 13 lutego 2017 r.:
- p. Henryka Baranowskiego, Prezesa Zarządu;
- p. Marty Gajęckiej, Wiceprezes ds. Rozwoju Rynku i Relacji Międzynarodowych;
- p. Bolesława Jankowskiego, Wiceprezesa Zarządu ds. Handlu;
- p. Marka Pastuszko, Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych;
- p. Pawła Śliwy, Wiceprezesa Zarządu ds. Innowacji;
- p. Ryszarda Wasiłka, Wiceprezesa Zarządu ds. Rozwoju;
- p. Emila Wojtowicza, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych.

Jednocześnie Zarząd PGE informuje, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła następnie uchwały o:
- powołaniu p. Henryka Baranowskiego w skład Zarządu X kadencji od dnia 14 lutego 2017 r. i powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu;
- powołaniu p. Marka Pastuszko w skład Zarządu X kadencji od dnia 14 lutego 2017 r. i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Korporacyjnych;
- powołaniu p. Bolesława Jankowskiego w skład Zarządu X kadencji od dnia 14 lutego 2017 r. i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Międzynarodowych;
- powołaniu p. Wojciecha Kowalczyka w skład Zarządu X kadencji od dnia 14 lutego 2017 r. i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycji Kapitałowych;
- powołaniu p. Pawła Śliwy w skład Zarządu X kadencji od dnia 14 lutego 2017 r. i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Innowacji;
- powołaniu p. Emila Wojtowicza w skład Zarządu X kadencji od dnia 14 lutego 2017 r. i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych;
- powołaniu p. Ryszarda Wasiłka w skład Zarządu X kadencji od dnia 14 lutego 2017 r. i powierzeniu mu funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych.

Pozostałe Informacje o powołanych Członkach Zarządu PGE, wymagane zgodnie z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133, z późn. zm.), Spółka przekaże odrębnym raportem bieżącym w terminie późniejszym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 oraz § 27 oraz 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133, z późn. zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site