Powrót

Oddalenie powództwa akcjonariusza w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 lutego 2014 r.

  • Numer raportu: 8/2015
  • Data sporządzenia raportu: 22.06.2015
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie wniesienia pozwu o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 lutego 2014 r., Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 22 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok oddalający w całości powództwo akcjonariusza w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał nr 1, 2 oraz 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 6 lutego 2014 r.

Wyrok jest nieprawomocny.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., Poz. 133).
gkpge_relacjeInwestorskie_site