Powrót

Powołanie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu

  • Numer raportu: 8/2012
  • Data sporządzenia raportu: 01.03.2012
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ("PGE", „Spółka”) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 1 marca 2012 r. podjęła uchwałę o powołaniu:
- p. Krzysztofa Kiliana w skład Zarządu VIII kadencji z dniem 5 marca 2012 roku i powierzeniu mu pełnienia funkcji Prezesa Zarządu;
- p. Bogusławy Matuszewskiej w skład Zarządu VIII kadencji z dniem 5 marca 2012 roku i powierzeniu jej pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu.

Pan Krzysztof Kilian złożył oświadczenie, iż jego działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Krzysztof Kilian oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Pani Bogusława Matuszewska złożyła oświadczenie, iż jej działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Bogusława Matuszewska oświadczyła również, że nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Informacje o doświadczeniu i przebiegu kariery zawodowej osób powołanych w skład Zarządu VIII kadencji zamieszczone zostały w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site