Powrót

Zawarcie umowy sprzedaży węgla przez PGE Electra S.A. z Kompanią Węglową S.A.

  • Numer raportu: 79/2010
  • Data sporządzenia raportu: 23.12.2010
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że 22 grudnia 2010 r. spółka zależna PGE Electra S.A. („PGE Electra”) zawarła Umowę Sprzedaży Węgla na lata 2011-2013 („Umowa”) z Kompanią Węglową S.A.

Szacunkowa wartość netto umowy w okresie jej obowiązywania wynosi ok. 3,9 mld złotych.

Umowa przewiduje kary umowne za niedostarczenie lub nieodebranie w danym roku ilości węgla określonej, jako Podstawowa (w wysokości 50% wartości netto niedostarczonego lub nieodebranego węgla) lub Dodatkowa (w wysokości 20% wartości netto niedostarczonego lub nieodebranego węgla). Strony są zwolnione od zapłaty kar umownych, jeżeli nienależyte wykonanie umowy nastąpiło z powodu działania siły wyższej.

Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10 proc. kapitałów własnych PGE.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).
gkpge_relacjeInwestorskie_site