Powrót

Połączenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z PGE Energia Jądrowa S.A.

  • Numer raportu: 73/2013
  • Data sporządzenia raportu: 31.07.2013
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", "Spółka Przejmująca") informuje, iż w dniu
31 lipca 2013 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ("Sąd Rejestrowy") dokonał rejestracji połączenia PGE ze spółką zależną PGE Energia Jądrowa S.A. ("Spółka Przejmowana"). Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 515 § 1 oraz art. 516 § 5 i 6 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na PGE (połączenie przez przejęcie) bez podwyższenia kapitału zakładowego PGE oraz bez wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje PGE.

PGE oraz Spółka Przejmowana dokonały Połączenia na podstawie następujących uchwał:
- uchwała nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE z dnia 27 czerwca 2013 r.;
- uchwała nr 16/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Energia Jądrowa S.A. z dnia 27 czerwca 2013 r.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. jest podmiotem dominującym (pełniącym jednocześnie funkcję Centrum Korporacyjnego) Grupy Kapitałowej PGE - największego pod względem przychodów, zainstalowanych mocy wytwórczych oraz wolumenu produkcji energii elektrycznej oraz najbardziej zyskownego zintegrowanego pionowo przedsiębiorstwa energetycznego w Polsce.

PGE Energia Jądrowa S.A. była spółką zależną PGE, odpowiedzialną w ramach grupy kapitałowej za przygotowanie projektu budowy elektrowni jądrowej. PGE posiadała 100% akcji Spółki Przejmowanej dających 100% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu. Spółka Przejmowana posiadała 51% udziałów w PGE EJ1 sp. z o.o., spółce celowej, która odpowiada za przygotowanie procesu inwestycyjnego oraz budowę elektrowni jądrowej w Polsce (pozostałe 49% udziałów w spółce posiadała PGE). Po połączeniu 100% udziałów w PGE EJ1 sp. z o.o. będzie posiadać PGE.

Od momentu rejestracji Połączenia, wszystkie kompetencje PGE Energia Jądrowa S.A. przejmuje spółka PGE, która pełni jednocześnie rolę Centrum Korporacyjnego Grupy Kapitałowej PGE.

Podstawa prawna: § 20 w związku z § 5 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site