Powrót

Ustanowienie programu emisji obligacji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

  • Numer raportu: 71/2010
  • Data sporządzenia raportu: 10.11.2010
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Treść raportu

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 9 listopada 2010 r. Spółka zawarła dwie umowy, na mocy których został ustanowiony program emisji obligacji („Program”):

(i) Umowę Zobowiązującą do Nabycia Obligacji („Umowa Zobowiązująca”), której stronami oprócz Spółki są Bank Polska Kasa Opieki S.A., Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A., Nordea Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A.(jako Wiodący Organizatorzy) oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A., Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.A., Nordea Bank AB, Nordea Bank Polska S.A. oraz ING Bank N.V. (jako Gwaranci Programu) oraz ING Bank Śląski S.A. (jako Agent Emisji),

(ii) Umowę Programu Emisji Obligacji („Umowa Programu”), której stronami oprócz Spółki są ING Bank Śląski S.A. (jako Agent, Agent Emisji, Agent Płatnik i Depozytariusz) oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. i Nordea Bank Polska S.A. ( jako Agenci, Sub-Agenci Płatnicy i Sub-Depozytariusze).

Maksymalna kwota Programu (stanowiąca maksymalną dopuszczalną łączną kwotę nominalną wyemitowanych i niewykupionych obligacji w ramach Programu) wynosi 10 mld PLN. Program został zawarty na okres 36 miesięcy od dnia podpisania umów i wygasa nie później niż w dniu 8 listopada 2013 roku.

Obligacje objęte są gwarancją emisji, tj. zobowiązaniem Gwarantów Programu do nabywania obligacji emitowanych przez Spółkę w ramach Programu, zawartym w Umowie Zobowiązującej. Po przystąpieniu do Umowy Zobowiązującej dodatkowych gwarantów emisji (zdefiniowanych w Umowie Zobowiązującej) maksymalna łączna kwota gwarancji emisji nie przekroczy maksymalnej kwoty Programu tj. 10 mld PLN. Gwaranci Programu zobowiązani są do nabywania obligacji w okresie od dnia 15 listopada 2010 roku do dnia 31 października 2013 roku.

Obligacje mają być emitowane w sposób określony w art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 roku Nr 120, poz. 1300 ze zmianami) na podstawie Umowy Programu oraz Warunków Emisji, jako obligacje z dyskontem (zerokuponowe), na okaziciela, nie mające formy dokumentu.

W ramach Programu Spółka może emitować obligacje zerokuponowe, o okresie zapadalności, co do zasady, wynoszącym 1, 3 albo 6 miesięcy, przy czym okres zapadalności nie będzie dłuższy niż 6 miesięcy. Okres zapadalności ostatniej serii obligacji, może być odmienny (z tym, że nie krótszy, niż 7 dni i nie dłuższy, niż 6 miesięcy) i ustalony tak, aby dzień wykupu ostatniej serii obligacji przypadał nie później niż w dniu zapadalności Programu.

Emisje obligacji w ramach Programu będą dokonywane w złotych polskich (PLN), przy czym wartość nominalna jednej obligacji będzie wynosić 100.000 PLN. Co do zasady obligacje będą posiadać rentowność gwarantowaną, określoną jako stopa referencyjna powiększona o marżę gwarantowaną. Stopa referencyjna oznacza odpowiedni WIBOR dla depozytów o okresie odpowiadającym danemu okresowi zapadalności obligacji (odmienne zasady ustalania rentowności mają zastosowanie dla obligacji ostatniej serii i obligacji emitowanych w celu tzw. rolowania obligacji poprzednich serii). Z tytułu posiadania obligacji obligatariuszom będą przysługiwały wyłącznie świadczenia o charakterze pieniężnym.

Obligacje emitowane w ramach Programu będą stanowić niepodporządkowane oraz niezabezpieczone zobowiązanie Spółki.

Środki uzyskane z emisji obligacji Spółka może przeznaczyć na: (i) finansowanie bieżącej działalności Spółki, (ii) finansowanie wydatków inwestycyjnych i kapitałowych zaplanowanych w okresie obowiązywania Programu, związanych z działalnością Spółki lub spółek z Grupy Kapitałowej PGE, oraz (iii) refinansowanie zadłużenia finansowego Spółki.

Łączna wartość wszystkich zobowiązań Spółki, zgodnie z ostatnim opublikowanym sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2010 roku, wynosi 2.175 mln PLN i są to jedynie zobowiązania krótkoterminowe.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site