Powrót

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

  • Numer raportu: 7/2016
  • Data sporządzenia raportu: 05.02.2016
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE") informuje, że w dniu 5 lutego 2016 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja p. Piotra Machnikowskiego, członka Rady Nadzorczej PGE. Pan Piotr Machnikowski złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej PGE, jako przyczynę wskazując planowane podjęcie nowych obowiązków zawodowych, które uniemożliwią mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej PGE.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 oraz § 27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).
gkpge_relacjeInwestorskie_site